dr hab. Magdalena Stobińska

Kierownik Grupy

magdalena.stobinska@gmail.com

ORCID: 0000-0002-5168-433X, Researcher ID: B-4832-2019

Dr hab. Magdalena Stobińska kieruje Grupą Badawczą „QCAT” na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania naukowe dotyczą: kwantowych technologii, optyki kwantowej, kwantowej informacji oraz materii skondensowanej ze szczególnym uwzględnieniem kwantowej nanooptyki oraz grafenu i innych materiałow dwuwymiarowych.

Dr hab. Magdalena Stobińska jest absolwentką Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, na którym studiowała w latach 1998-2003. W roku 2007 uzyskała na macierzystym wydziale stopień doktora nauk fizycznych na podstawie rozprawy zatytułowanej Efekt ściśnięcia i splątania w stanach światła w ośrodku Kerra, a w roku 2015 r. stopień doktora habilitowanego w Instytucie Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki Uniwersytetu Gdańskiego na podstawie cyklu artykułów powiązanych tematycznie pt. Analiza, charakterystyka i detekcja nieklasycznych własności makroskopowych stanów kwantowych światła. Teoria przyjazna eksperymentom. W 2008 r. otrzymała Stypendium Aleksandra von Humboldta w Max Planck Research Group w Erlangen (Niemcy), następnie, w latach 2008-2012 była zatrudniona w Max Planck Institute for the Science of Light {www.mpl.mpg.de} oraz na Uniwersytecie w Erlangen-Norymberdze. W okresie od stycznia do kwietnia 2017 przebywała jako profesor wizytujący w Clarendon Laboratory na Uniwersytecie Oxfordzkim.

Dr hab. Magdalena Stobińska kierowała projektami naukowymi: grantem własnym KBN (2007-2008), „Homing Plus” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (Program Operacyjny UE „Innowacyjna Gospodarka”, 2012-2015), międzynarodowym projektem „Harmonia” Narodowego Centrum Nauki (2012-2017), indywidualnym grantem Marie Curie Career Integration Grant (7. Program Ramowy UE, 2012-2016) współfinansowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz projektem MNiSW dla młodych naukowców „Iuventus Plus” (2015-2017). Obecnie kieruje projektem Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej „First Team” (Program Operacyjny UE „Inteligentny Rozwój”, 2017-2020) pt. Integrated optics in time-frequency domain: a new versatile platform for quantum technologies, realizowanym na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Dr hab. Magdalena Stobińska współpracuje z wieloma ośrodkami naukowym. Partnerami w aktualnie realizowanych projektach są: Uniwersytet w Paderborn (Grupa prof. Christine Silberhorn), Uniwersytet Oxfordzki (Grupa prof. Iana Walmsleya), Max Planck Institute for the Science of Light (Grupa prof. Gerda Leuchsa) oraz Uniwersytet Genewski (Grupa prof. Nicolasa Gisina). Pełni także wiele funkcji w międzynarodowej społeczności naukowej. Jest ekspertem Komisji Europejskiej, recenzentem czasopism naukowych, była członkiem Rady Młodych Naukowców przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2013-2015). W 2015 roku dr hab. Stobińska pełniła funkcję „co-chair” i organizatora międzynarodowej konferencji ICSSUR – 18th International Conference on Squeezed States and Uncertainty Relations. W roku 2014 otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców (2014-2017).

Najnowsze publikacje dr hab. Stobińskiej:

  1. M. Stobińska, A. Buraczewski, M. Moore, W. R. Clements, J. J. Renema, S. W. Nam, T. Gerrits, A. Lita, W. S. Kolthammer, A. Eckstein, I. A. Walmsley, Quantum interference enables constant-time quantum information processing, Sci. Adv. 5, eaau9674 (2019).
    PDF
  2. A. Gianfrate, L. Dominici, O. Voronych, M. Matuszewski, M. Stobińska, D. Ballarini, M. De Giorgi, G. Gigli, D. Sanvitto, Superluminal X-waves in a polariton quantum fluid, Light: Science & Applications 7, e17119 (2018).
    PDF
  3. Rutkowski, A. Buraczewski, P. Horodecki, M. Stobińska, Quantum Steering Inequality with Tolerance for Measurement-Setting Errors: Experimentally Feasible Signature of Unbounded Violation, Phys. Rev. Lett. 118, 020402 (2017).
    PDF